VOP a smluvní podmínky dle GDPR

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EM Green, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČO: 28951891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 155377 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího www.emgreen.cz a  www.em-ekogreenshop.webnode.cz. 

1.1 Ochrana osobních dat

Při nákupu v našem obchodě je nutné získat kontaktní údaje zákazníka (subjektu), kde musí jako fyzická osoba uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme pouze ke komunikaci s Vámi, a aby Vám mohlo být zboží řádně dopraveno. Tyto údaje jsou řádně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze.

Správce našeho eshopu tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je zájem Subjektu o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 • Subjekt  má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

2. Nákupní řád

2.1. Povinnosti prodávajícího

 • Zveřejněné ceny jsou konečné a včetně DPH, které skutečně kupující zaplatí za dodané zboží.
 • Informovat kupujícího o cenách za dopravu dle vzdálenosti a objemu zboží včetně DPH (konečná celková cena)
 • Informovat kupujícího o stavu objednávky, dodacích lhůtách a včas také o jejich případné změně.
 • Prodávající je povinen v souladu se zákonem 367/2000 Sb. do 14 dnů převzít bez udání důvodu od kupujícího zpět nepoškozené a nepoužívané zboží a vrátit kupní cenu.
 • Neposkytnout osobní údaje kupujícího třetím osobám.

2.2. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující zodpovídá za správnost poskytnutých údajů, především za adresu dodání.
 • Kupující má právo, pokud se vyskytne vada, zboží ve lhůtě 24 měsíců reklamovat.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží na adresu prodejce do 14-ti dnů od doručení.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. 
 •  

2.3. Způsoby platby

 • Bankovní převod
 • Platba poštovní složenkou
 • Dobírkou
 • Hotově

2.4. Dopravné a balné

 • Cena a způsob dopravy je stanovován individuálně podle způsobu dopravy, objemu zásilky a ceny zboží.
 • Způsob dopravy - poštou, zásilkovou firmou (PPL) nebo dopravním prostředkem prodejce.
 • Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice nebo obalu) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není nárok.

3. Reklamační řád

 • 3.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 • 3.2. Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba jiná. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.
 • 3.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.
 • 3.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou.
 • 3.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. ( Třetí stejná nebo čtvrtá různá závada ).
 • 3.6. Má-li věc prodávána za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 • 3.7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.
 • 3.8. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • 3.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
 • 3.10. Podnikatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty je vada považována za neodstranitelnou (viz. bod 3.5.)

   

Nedávné recenze

V jedné z oblíbených karlínských restaurací byl velký problém s hodnotami naměřenými hygienickou stanicí, stejně tak i se zápachem, který z lapolu přes odpadní potrubí unikal. Restaurace dostala omezenou lhůtu na odstranění problému. Za použití EM došlo ke snížení sledovaných hodnot o 2/3, což napomohlo k udržení provozuschopnosti restaurace. V současné době restaurace používá EM již necelých rok, ke všeobecné spokojenosti majitelů i hostů. Nasazení EM nejen, že vyřešilo problém se zápachem a snížilo sledované hodnoty, ale také prodloužilo termín vývozu lapolu (snížení tuků díky zlepšenému rozkladu) a snížilo celkové náklady na provoz.

J.K.

Věnuji pěstování okrasných květin, EM preparáty používám více jak rok, dle jeho slov došlo k výraznému zvětšení kořenového valu, květiny jsou celkově mohutnější, více zelené, kvetou častěji a mají syté barvy. Lze dosáhnout kvalitního růstu i přes to, že jsou květiny pouze v menších květináčích. EM aplikuji v poměru 1:100 každý 5-7 den.

Pan J.K

Používám EM preparáty více jak 3 roky, a to převážně na vinnou révu, angrešty, rybíz, jahody, a také jako ochranu před plísněmi u senáže. Vzhledem k rozsáhlým znalostem ekologického zemědělství také radím okolním zemědělcům, sám hospodařím na 15 hektarech půdy. 

Pan J.R.