Smluvní podmínky dle GDPR

1. Ochrana osobních dat

Při nákupu v našem obchodě je nutné získat kontaktní údaje zákazníka (subjektu), kde musí jako fyzická osoba uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme pouze ke komunikaci s Vámi, a aby Vám mohlo být zboží řádně dopraveno. Tyto údaje jsou řádně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze.

Správce našeho eshopu tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je zájem Subjektu o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 • Subjekt  má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

2. Nákupní řád

2.1. Povinnosti prodávajícího

 • Zveřejněné ceny jsou konečné a včetně DPH, které skutečně kupující zaplatí za dodané zboží.
 • Informovat kupujícího o cenách za dopravu dle vzdálenosti a objemu zboží včetně DPH (konečná celková cena)
 • Informovat kupujícího o stavu objednávky, dodacích lhůtách a včas také o jejich případné změně.
 • Prodávající je povinen v souladu se zákonem 367/2000 Sb. do 14 dnů převzít bez udání důvodu od kupujícího zpět nepoškozené a nepoužívané zboží a vrátit kupní cenu.
 • Neposkytnout osobní údaje kupujícího třetím osobám.

2.2. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující zodpovídá za správnost poskytnutých údajů, především za adresu dodání.
 • Kupující má právo, pokud se vyskytne vada, zboží ve lhůtě 24 měsíců reklamovat.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží na adresu prodejce do 14-ti dnů od doručení.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. 
 •  

2.3. Způsoby platby

 • Bankovní převod
 • Platba poštovní složenkou
 • Dobírkou
 • Hotově

2.4. Dopravné a balné

 • Cena a způsob dopravy je stanovován individuálně podle způsobu dopravy, objemu zásilky a ceny zboží.
 • Způsob dopravy - poštou, zásilkovou firmou (PPL) nebo dopravním prostředkem prodejce.
 • Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice nebo obalu) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není nárok.

3. Reklamační řád

 • 3.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 • 3.2. Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.
 • 3.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.
 • 3.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou.
 • 3.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. ( Třetí stejná nebo čtvrtá různá závada ).
 • 3.6. Má-li věc prodávána za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 • 3.7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.
 • 3.8. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • 3.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
 • 3.10. Podnikatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty je vada považována za neodstranitelnou (viz. bod 3.5.)

   

Nedávné recenze

Používá EM po od roku 2011, a to převážně ve svém sadu (cca 5 hektarů). EM preparáty napomohly ve zkvalitnění půdy (původní půda byla tzv. izraelského typu, tedy nepříliš kompaktní, vyprahlá, s velmi malým obsahem humusu). Navezením většího množství organické hmoty, humusu a aplikace EM preparátů před zimou vyústila ve zvýšení bonity půdy a jejím ekonomickém využití, bez negativního dopadu na její kvalitu. 

Paní Petra

Gymnázium, ve kterém otázku ekologie berou opravdu vážně, stejně tak i důslednost při třídění odpadů, mělo problémy se zaneseným lapolem. Po předběžné prohlídce vyšlo najevo, že již déle, jak půl roku škola používá enzymatické přípravky, které měly napomoci v úbytku tuků a eliminaci patogenů způsobujících emisi plynů. EM preparát byl aplikován přímo do lapolu a zjištěn stav při aplikaci. (hustá, kašovitá vrstva cca 5 cm, pod ní naprosto zatuhlý tuk. (obrázek 1). Aplikace proběhla v polovině července. V druhé polovině září je pořízen druhý záběr (obrázek 2), kde je jasně patrná absence kašovitého i zatuhlého tuku a pomalu mizí i v ostatních místech lapolu.

R.M.

Pěstuje okrasné rostliny, květiny (včetně chryzantém) a čekanku. Aktivně používá EM po dobu 3 let. Díky EM došlo k zvýšené odolnosti rostlin vůči výkyvům teplot a počasí, snížil se šokový efekt při přesazování (či přechodu od pěstitele k zákazníkovi), vytlačily se patogeny, zmizel problém s přechováváním kořenů, u chryzantém není třeba hygienizovat párou, sám si vyrábí vysoce kvalitní substrát (s obsahem EM), odstranil problém s poškozením rostlin vinou mechanického sklízení, prodloužil se termín nutného postřiku rostlin na čtyřnásobek původní doby. Vše pěstuje ve vlastních prostorách.

Pan H.L.