Skládky, kompostárny

Skládky a kompostárny jsou jednou z oblastí, kde se EM preparáty používají již dlouhou dobu a napomáhají tak k ochraně zdraví okolních obyvatel.

Díky tzv. "konkurenčnímu vytlačování" probiotické mikroorganismy, které jsou v určitém prostředí nasazeny, dokáží vytlačit patogenní bakterie, které způsobují hnilobu, potažmo zápach.

Je třeba vědět, že jak je rozdílný přístup k aplikaci v rostlinné a živočišné produkci, v závislosti na prostředí, použitých technologiích, druhu fauny/flory, počasí, atd., také přístup ke skládkám není jednotný. Vždy záleží na mnoha faktorech, jako je např. stáří skládky, použitá technologie, rozsah sanace, složení, podloží, apod.

Vždy předchází nejdříve obhlídka místa aplikace, sběr potřebných dat (např. v podobě chemického složení odpadu), poté vyhodnocení, návrh nejvhodnějšího řešení s doporučením, včetně kalkulace, poté aplikace. Jinak budeme postupovat v případě zakládání skládky, jinak u skládky postavené v době, kdy jejich stavba nepodléhala směrnicím EU, tedy s absencí retenčních nádrží, izolace od podloží. 

Ošetření skládek:

Je třeba především zajistit, aby dosud odcházející odpadní vody, které se shromažďují v zádržných nádržích, byly ošetřeny preparáty také, stejně tak i stokové potrubí, půjde-li to a především samotná skládka a její hromady odpadu nejrůznějšího druhu.

Řešení je mnoho, od aplikace již při počátku převozu na skládku, aplikace přímo na daném místě, kombinace obojího. Je třeba smíchat s dostatečným množstvím vody a řádně prolít tak, aby se mikroorganismy mohly rozšířit i do spodních, špatně přístupných vrstev nahromaděného odpadu.

Ideální je aplikace za deště, jelikož voda napomůže v roznesení preparátu do co nejšiřší vrstvy.

Ošetření kompostáren:

Vzhledem k obsahu materiálu (dochází k dodatečnému třídění přivezeného organického odpadu na čistý organický odpad, zbavený většiny nežádoucích materiálů) je nakládání s těmito organickými odpady o něco jednodušší, než je tomu u klasického domovního odpadu.

I zde dochází k zachytávání odpadní vody, která se pomalu uvolňuje z pod jednotlivých hromad díky práci bakterií, které napomáhají k rychlejšímu rozkladu. Tyto zachycené odpadní vody, které jsou dále očkovány preparáty EM, lze používat jako zpětné závlahové rezervy pro znovu prostříkávání hromad. Tím pádem dojde k uzavření kruhu, ve kterém se mikroorganismy mají možnost rozšířit do celého procesu a tím vytlačit patogeny. Znamená to nejen zkvalitnění procesu organického spalování, nicméně dojde k tomu za nižších teplot a tak i k lepšímu navzání veškerých živin a minerálů ve zpracovatelné formě na samotný materiál. Podstatně se sníží počet překopávek, výrazně se zlepší hodnota výstupního substrátu.

Velmi dobré zkušenosti s používáním EM mají některé významné kompostárny ve Velké Británii, ale také např. ve více exotických zemích, jako je např. Quatemala, či Nikaragua, popřípadě Malajsie.

Vybrané příklady naleznete také v sekci Reference.

Nový zákon o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

V České republice vstoupil v platnost nový zákon, který upravuje nakládání s BRO (Biologicky Rozložitelný Odpad), níže jsou základní informace: 

Bioodpad nesmí do popelnic!

Od 1. ledna 2015 nabyla účinnosti odpadová novela, podle níž musí obce a města zavést tříděný sběr kovů a biologického odpadu.

Od roku 2024 bude v Česku podle normy platit zákaz skládkování komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů.

Tříděný sběr kovů a bioodpadu upřesnilo ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Obce si mohou vybrat z několika způsobů, jak je zajistit. Patří k nim sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, zvláštní sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a u bioodpadů i např. bioplynové stanice, či kompostárny.

Kovy se mají třídit již od ledna, u bioodpadu budou obce zajišťovat možnost třídění každoročně nejméně od dubna do konce října.

V současnosti mají obyvatelé možnost odkládat zvlášť papír, plasty, sklo a nápojové kartony.

Změny v odpadové poliitice budí značnou kritiku měst a obcí i ekologů, podle nichž podporují spalovny a mohou citelně zdražit odpadové hospodářství. Podporou domácího a komunitního kompostování podle paragrafu 2 odst.6, se zapojujeme do systému "Předcházení vzniku odpadů", který je nejlevnější a nejefektivnější. Produktem je kompost, který obohacuje půdu o cenné živiny.

BOKASHI SUCHÉ 2 KG

543,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 2 KG

543,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 233,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 233,00 Kč

eMB AKTIV 1 litr

155,00 Kč

eMB AKTIV 1 litr

155,00 Kč

eMB AKTIV 5 litrů

472,00 Kč

eMB AKTIV 5 litrů

472,00 Kč

eMB AKTIV 10 litrů

869,00 Kč

eMB AKTIV 10 litrů

869,00 Kč

eMB AKTIV 25 litrů

1 434,00 Kč

eMB AKTIV 25 litrů

1 434,00 Kč

EM AKTIV 10 litrů

665,00 Kč

EM AKTIV 10 litrů

665,00 Kč

EM AKTIV 25 litrů

1 373,00 Kč

EM AKTIV 25 litrů

1 373,00 Kč

EM AKTIV 1 litr

131,00 Kč

EM AKTIV 1 litr

131,00 Kč

EM AKTIV 5 litrů

389,00 Kč

EM AKTIV 5 litrů

389,00 Kč

EM AKTIV 0,1 litru

49,00 Kč

EM AKTIV 0,1 litru

49,00 Kč

GREENGOLD 1 litr

986,00 Kč

GREENGOLD 1 litr

986,00 Kč

ROPRO SOIL 3 litry

159,00 Kč

ROPRO SOIL 3 litry

159,00 Kč

ROPRO SOIL 45 litrů

890,00 Kč